Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia składają komplet dokumentów w wyznaczonym terminie, w
dziekanacie Wydziału Przyrodniczego:

1. Wypełnioną elektronicznie i wydrukowaną ankietę osobową (rejestracja elektroniczna udostępniona na stronie KPSW: www.kpswjg.pl),

2. Cztery fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (jedna przyklejona na kwestionariuszu osobowym),

3. Świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,

4. Świadectwo ukończenia szkoły w oryginale lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (kserokopię należy wymienić na oryginał w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu rekrutacji),

5. Oryginał potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia na konto Kolegium Karkonoskiego: BZWBK S.A. I/O Jelenia Góra 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976, w kwocie 85 zł,

6. Kserokopię dwukrotnie powiększonego dowodu osobistego,

7. Kandydaci na studia na kierunek wychowanie fizyczne dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

8. Kandydaci na studia na kierunek fizjoterapia i wychowanie fizyczne dołączają oświadczenie o umiejętności pływania,

9. Kandydaci na studia pomostowe na kierunek pielęgniarstwo dołączają kserokopię dyplomu pielęgniarskiego oraz zaświadczenie o zatrudnieniu.

załączone pliki