Kryteria przyjęć

Fizjoterapia i Pielęgniarstwo:

1. Wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego jest sumą wszystkich liczb procentowych i ocen przeliczonych na procenty z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka oraz język polski i język obcy nowoŜytny (uwzględniając lepszy wynik w przypadku dwóch języków obcych);

2. Kandydaci na studia pomostowe dla pielęgniarek będą przyjmowani na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego stanowiącego wynik przeliczenia ocen na procenty z przedmiotów:
biologia, chemia, fizyka oraz język polski i język obcy nowożytny (uwzględniając lepszy wynik w przypadku dwóch języków obcych) oraz oceny z egzaminu dyplomowego;

3. Oceny przelicza się na procenty według poniższej tabeli :
Przeliczenie ocen na punkty
ocena procenty
celujący (6) „zwolniony” 100
bardzo dobry (5) 85
dobry (4) 70
dostateczny (3) 50
dopuszczający (2) 30


Wychowanie fizyczne

1. Dla kandydatów z „nową maturą” wskaźnik rekrutacyjny jest sumą punktów
procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym (część podstawowa) z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz dowolnego przedmiotu wybranego jako obowiązkowy. W przypadku, gdy zdawanym przedmiotem dodatkowym jest biologia, chemia, fizyka lub historia wynik osiągnięty z tego przedmiotu zostanie powiększony o 50%.

2. Dla kandydatów ze „starą maturą” wskaźnik rekrutacyjny jest sumą punktów
procentowych uzyskanych w wyniku przeliczenia ocen maturalnych z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny oraz przedmiot dodatkowy.

W przypadku, gdy zdawanym przedmiotem dodatkowym jest biologia, chemia, fizyka lub historia wynik osiągnięty z tego przedmiotu zostanie powiększony o 50%. Jeśli kandydat na studia nie zdawał na maturze języka obcego pod uwagę będzie brana ocena ze świadectwa ukończenia szkoły (lepsza).