REGULAMIN W PIGUŁCE

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I TOKU STUDIÓW 
STUDENTÓW WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO – „REGULAMIN W PIGUŁCE”

1. Każdy student po złożeniu ślubowania otrzymuje indeks i legitymację studencką, która upoważnia do zniżki na publiczny transport.

2. Student zostaje przydzielony do grupy studenckiej (wykładowej i ćwiczeniowej) przez Dziekana i z tą grupą uczęszcza na zajęcia według planu zawartego na stronie internetowej uczelni. Uwaga! Plan może ulegać bieżącym zmianom, stąd student jest zobowiązany do systematycznego sprawdzania ogłoszeń o zmianach w planie zajęć. Zmiana grupy ćwiczeniowej może nastąpić w ramach limitu miejsc w grupie po uzgodnieniu z właściwym dziekanatem.

3. Okresem rozliczeniowym osiągnięć studenta jest semestr. Wpis na wyższy semestr jest możliwy po zaliczeniu semestru poprzedniego.

4. W celu zaliczenia semestru student uczestniczy w wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach, seminariach, zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych przewidzianych w ramowym planie studiów, zgodnie z kierunkiem studiów.

5. Na pierwszych zajęciach każdy prowadzący przedstawia zakres materiału, literaturę oraz wymagania dotyczące zaliczenia przedmiotu.

6. Obecność na wszystkich formach zajęć – zgodnie z regulaminem studiów – jest obowiązkowa (szczegóły odrabiania usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności ustala każdy prowadzący zajęcia).

7. Każdy prowadzący zajęcia w semestrze zobowiązany jest do wyznaczenia przynajmniej jednego terminu indywidualnych konsultacji. Terminy te przedstawia na zajęciach i/lub w ogłoszeniu na stronie internetowej.

8. Zajęcia kończą się zaliczeniem (z oceną lub bez) albo egzaminem – według zapisów w programach studiów i kartach egzaminacyjnych.

9. Terminy zaliczeń/egzaminów wyznacza prowadzący w porozumieniu z Kierownikiem Zakładu i podaje do wiadomości studentów na zajęciach oraz zgłasza w dziekanacie wydziału.

10. Do egzaminu nie jest dopuszczony student, który nie zaliczył ćwiczeń z danego przedmiotu.

11. Zaliczenie jest dokumentowane przez prowadzącego zajęcia w indeksie, karcie egzaminacyjnej i protokole zaliczenia.

12. Karty egzaminacyjne i indeksy wydawane są studentom przed rozpoczęciem sesji po uregulowaniu całości czesnego za semestr. Student nie posiadający karty egzaminacyjnej – nie jest uprawniony do zdawania egzaminu lub zaliczenia.

13. Dane w indeksie dotyczące wykładowcy, nazwy przedmiotu, formy zajęć i ilości godzin – wypełnia samodzielnie student według kolejności i danych o treści identycznej jak w karcie egzaminacyjnej.

14. Student ma prawo do dwukrotnego przystąpienia do zaliczenia przedmiotu w tzw. pierwszym i drugim terminie (poprawkowym).

15. Jeśli student nie zaliczy przedmiotu w sesji poprawkowej może ubiegać się o:
   - egzamin komisyjny
   - wpis warunkowy na kolejny semestr,
   - powtarzanie semestru – po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana Wydziału.

16. W indywidualnych przypadkach student, po uzgodnieniu z wykładowcą, ma prawo do uzyskania zaliczeń w tzw. „terminie zerowym”, przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Zaliczenia i egzaminy „terminu zerowego” traktowane są dla studenta, jako termin pierwszy i podlegają zgłoszeniu Kierownikowi Zakładu.

17. Praktyki zawodowe są integralną częścią programu studiów i są dokumentowane właściwymi zaświadczeniami.

18. Uzyskanie wpisów w indeksie i karcie egzaminacyjnej jest obowiązkiem każdego studenta.

19. W celu zaliczenia sesji egzaminacyjnej każdy student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie indeksu i karty egzaminacyjnej z kompletem wpisów do dnia wskazanego w Zarządzeniu Dziekana.

20. Brak zwrotu karty egzaminacyjnej i indeksu z wpisami o zaliczeniu przedmiotów w podanym na karcie terminie oznaczać będzie brak zaliczenia semestru i spowoduje wszczęcie procedury związanej ze skreśleniem z listy studentów.

21. Ukończenie studiów następuje po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego, zgodnie z zasadami podanymi w „Regulaminie Studiów KK”, którego pełna treść dostępna na jest na stronie: www.kk.jgora.pl

Szczegółowe wytyczne realizacji części praktycznej egzaminu
dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo.

Podstawa prawna

- Regulaminu studiów Kolegium Karkonoskiego
- Ustawa z dn. 5 lipca 1996r.o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z2001r.Nr.57,poz.602 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dn.27..lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (.Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w prawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166 z późn. zm. )


Postanowienia ogólne
§ 1

Celem części praktycznej egzaminu dyplomowego jest komisyjna ocena stopnia przygotowania zawodowego studentów do samodzielnego i bezpiecznego pełnienia roli zawodowej pielęgniarki (pielęgniarza).
Przedmiotem oceny części praktycznej egzaminu dyplomowego jest poziom umiejętności intelektualnych, praktycznych oraz postaw niezbędnych do realizacji funkcji zawodowych pielęgniarki.

§ 2

1. Egzamin przeprowadza i ocenia Komisja Egzaminacyjna powołana przez Dziekana Wydziału, zwana dalej „Komisją” w składzie: przewodniczący i 2 egzaminatorów – osoby posiadające kierunkowe wykształcenie zawodowe i będące pracownikami Uczelni. W pracach Komisji mogą uczestniczyć w charakterze obserwatora: przedstawiciele Samorządu Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz opiekun roku.

2. W skład Komisji może wchodzić przedstawiciel Zakładu Opieki Zdrowotnej – pielęgniarka oddziałowa, przełożona, naczelna w charakterze obserwatora.

3. Część praktyczna egzaminu dyplomowego odbywa się w wytypowanym przez Dziekana Wydziału Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

4. Część praktyczna egzaminu dyplomowego dla licencjatów pielęgniarstwa jest przeprowadzana równolegle w trzech podstawowych oddziałach szpitalnych tj.:
 oddział internistyczny,
 oddział chirurgiczny
 oddział pediatryczny

5. Wybór oddziału przez studenta jest losowy.

6. Część praktyczna egzaminu dyplomowego dla studentów studiów pomostowych odbywa się w siedzibie Uczelni.

7. Terminy egzaminu i ilość zdających w danym terminie ustala Dziekan Wydziału po zapoznaniu się z możliwościami organizacyjnymi placówki, w której będzie odbywał się egzamin.

8. Termin części praktycznej egzaminu dyplomowego, kryteria oceniania oraz skład Komisji podany jest do wiadomości studenta po zatwierdzeniu przez Radę Wydziału Przyrodniczego na miesiąc przed końcem ostatniego semestru studiów.

§ 3

1. Część praktyczna egzaminu dyplomowego na oddziale może zdawać równocześnie nie więcej niż:
 8 studentów w oddziale internistycznym,
 8 studentów w oddziale chirurgicznym,
 4 studentów w oddziale pediatrycznym.

2. Studenci losują oddział, w którym będą zdawać Część praktyczna egzaminu dyplomowego na dzień przed egzaminem, w obecności Dziekana Wydziału lub Prodziekana oraz przewodniczącego Komisji na terenie Uczelni.

3. Z losowania oddziałów sporządza się protokół (zał. nr 1) zawierający informacje:
 nazwisko i imię studenta,
 wylosowany oddział,
 data egzaminu,

§ 4

Przebieg części praktycznej egzaminu dyplomowego

1. Student zgłasza się na oddział w dniu egzaminu 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu z aktualną książeczką zdrowia i dowodem potwierdzającym tożsamość.

2. Studenta obowiązuje w czasie egzaminu ubiór zgodny z regulaminem praktycznej nauki zawodu i identyfikator.

3. Zadanie egzaminacyjne (zał. nr2) stanowiące podstawę przeprowadzenia części praktycznej egzaminu dyplomowego zdający losują na oddziale, w którym będą zdawać egzamin, w dniu egzaminu przed rozpoczęciem dyżuru egzaminacyjnego o godz. 645 .

4. Zadanie egzaminacyjne zawiera: nazwisko i imię podopiecznego, wiek, rozpoznanie lekarskie, numer sali, temat zadania egzaminacyjnego.

5. Zadanie egzaminacyjne ma charakter zadania praktycznego typu „próba pracy” i polega na: samodzielnym sprawowaniu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w czasie 7-godzinnego dyżuru, złożeniu indywidualnego ustnego i pisemnego sprawozdania z procesu pielęgnowania (zał. nr 3) na arkuszach dostarczonych przez Komisję, opatrzonych pieczątką Uczelni.

6. Z losowania zadań sporządza się protokół (zał. nr 4) zawierający:
 Nazwisko i imię studenta
 Numer zadania egzaminacyjnego

7. Ocenie podlegają:
a. indywidualna praca studenta z pacjentem i/lub jego bliskimi w oparciu o przyjęte kryteria (zał. nr 4)
b. określenie celu opieki i poziomu jego realizacji,
c. bezpieczeństwo pacjenta oraz własne,
d. poziom wykonania zadania w odniesieniu do wzoru,
e. trafność w podejmowaniu decyzji oraz świadomość ich konsekwencji,
f. komunikowanie się z pacjentem,
g. poziom satysfakcji pacjenta,
h. współpraca w zakresie terapeutycznym,
i. samodzielność działań organizacyjno- zabiegowych.
8. W postępowaniu pielęgnacyjnym należy uwzględnić:
a. ocenę stanu klinicznego pacjenta na podstawie analizy objawów i dokumentacji,
b. zaplanowanie postępowania pielęgnacyjnego, zgodnie z zasadami procesu pielęgnowania pacjenta,
c. wykonanie wybranych zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych.
d. Każdy student powinien objąć profesjonalną opieką jednego pacjenta i/lub jego bliskich z zgodnie z rozpoznaną sytuacją zdrowotną.
9. Studenta obowiązuje w czasie egzaminu przestrzeganie przepisów wewnętrznych oddziału, przepisów BHP, profilaktyki HIV i WZW.

§ 5

Przebieg dyżuru dyplomowego

1. Część praktyczna egzaminu dyplomowego trwa 7 godzin dydaktycznych.

2. Egzamin rozpoczyna się o godzinie 7:00 po uprzednim wylosowaniu zadania egzaminacyjnego i trwa do godziny 12:15 .

3. W czasie egzaminu student ma prawo do 30 minutowej przerwy na śniadanie.

4. Przerwa na posiłek odbywa się w obecności Komisji.

5. Student nie może podczas egzaminu opuszczać samowolnie oddziału.

6. Jeżeli zaistnieje konieczność wyjścia studenta poza oddział w związku z opieką nad pacjentem, zdającemu towarzyszy członek Komisji.

7. Student zadanie egzaminacyjne wykonuje samodzielnie. Niedopuszczalne jest korzystanie z pomocy innych osób lub materiałów poglądowych (podręczniki, poradniki, encyklopedie itp.)

8. Student może korzystać z dokumentacji pacjenta i oddziału w zakresie niezbędnym do rozwiązania zadania egzaminacyjnego.

9. Członkowie Komisji towarzyszą studentowi przy wszystkich wykonywanych przez niego czynnościach.

10. Wykonanie zadania praktycznego oceniane jest przez komisję wg kryteriów, stanowiących załącznik do dokumentacji praktycznego egzaminu dyplomowego.

11. Członkowie Komisji gromadzą informacje o zdających w indywidualnych arkuszach przebiegu egzaminu, które stanowią załącznik do dokumentacji egzaminu z przygotowania zawodowego (zał. nr 5).

12. Z przebiegu części praktycznej egzaminu dyplomowego sporządza się protokół ( zał. nr 7)

13. Do protokołu dołącza się pisemne sprawozdanie studenta oraz treść zadań egzaminacyjnych wykonywanych przez studenta.

§ 6

1. Ocena z części praktycznej egzaminu dyplomowego jest oceną cząstkową.

2. Popełnienie przez zdającego błędu krytycznego tj. zagrożenie zdrowiu lub życiu pacjenta powoduje natychmiastowe przerwanie wykonywania zadania egzaminacyjnego i jest równoznaczne z niezdaniem części praktycznej egzaminu dyplomowego.

3. Maksymalna liczba punktów zgodnie z kryteriami stanowiącymi załącznik do regulaminu z części praktycznej egzaminu dyplomowego wynosi 100 pkt.

4. Uzyskana przez studenta suma punktów stanowi podstawę do uzyskania oceny z części praktycznej egzaminu dyplomowego według następujących zasad:

Punktacja Ocena
100 - 91 pkt 5,0 bardzo dobry
90 - 81 pkt 4,5 plus dobry
80 - 71 pkt 4,0 dobry
70 - 61 pkt 3,5 plus dostateczny
60 - 51 pkt 3,0 dostateczny
50 pkt.i mniej 2,0 niedostateczny

5. Wszystkie niejasności, wątpliwości i zapytania student może kierować wyłącznie do Członków Komisji.

6. Ocena z części praktycznej egzaminu dyplomowego jest podawana do wiadomości studenta przez przewodniczącego Komisji bezpośrednio po zakończeniu dyżuru dyplomowego.

7. Student część praktyczną egzaminu dyplomowego, jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskał ocenę przynajmniej dostateczną.

8. Zdanie części praktycznej egzaminu dyplomowego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej egzaminu dyplomowego.

9. W przypadku niestawienia się studenta na część praktyczną egzaminu dyplomowego z przyczyn losowych lub negatywnej oceny z tego egzaminu Dziekan Wydziału wyznacza ponowny termin egzaminu, jako ostateczny. Powtórny egzamin może się odbyć nie wcześniej niż po upływie trzech tygodni i nie później niż po upływie sześciu tygodni od pierwszego terminu składania części praktycznej egzaminu dyplomowego.

§ 7
1. Dokumentację przebiegu części praktycznej egzaminu dyplomowego stanowią:
a. Protokół losowania oddziałów (zał. nr 1)
b. Zadanie egzaminacyjne (zał. nr 2)
c. Proces pielęgnowania,(zał. nr 3)
d. Protokół losowania zadań egzaminacyjnych (zał. nr 4)
e. Szczegółowe kryteria oceniania,(zał. nr 5)
f. Indywidualny arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo (zał. nr 6)
g. Protokół zbiorczy z przebiegu części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo (zał. nr 7)

2. Dokumentację egzaminu przechowuje się wg. zasad określonych odrębnymi przepisami.

§ 9

1. Od oceny ustalonej zgodnie z przepisami niniejszych szczegółowych wytycznych realizacji części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo nie przysługuje odwołanie.

2. Kwestie sporne między studentem a egzaminatorem wynikające ze stosowania przepisów regulaminu rozstrzyga przewodniczący Komisji.

3. Kwestie sporne między Studentem, a Komisją wynikające ze stosowania przepisów szczegółowych wytycznych realizacji części praktycznej egzaminu dyplomowego rozstrzyga Dziekan Wydziału.

Szczegółowe wytyczne realizacji części praktycznej
egzaminu dyplomowego dla kierunku fizjoterapia.

1. Celem egzaminu praktycznego z fizjoterapii jest określenie stopnia przygotowania zawodowego studentów do zawodu.

2. Przedmiotem oceny egzaminu dyplomowego jest poziom umiejętności intelektualnych, praktycznych oraz postaw niezbędnych do realizowania funkcji zawodowych.

3. Zgodnie z § 45 Regulaminu Studiów warunkiem dopuszczenia do Egzaminu jest:

- uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów,
- zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych planem studiów.

4. Egzamin praktyczny odbywa się w wytypowanym przez Dziekana Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

5. Termin egzaminu i ilość zdających w danym terminie studentów ustala Dziekan po zapoznaniu się z możliwościami organizacyjnymi placówki, w której będzie odbywał się egzamin.

6. Egzamin przeprowadza i ocenia Komisja Egzaminacyjna powołana przez Dziekana Wydziału Przyrodniczego.

7. Wykonanie zadania egzaminu praktycznego polega na samodzielnym przeprowadzeniu postępowania fizjoterapeutycznego.

8. W postępowaniu fizjoterapeutycznym należy uwzględnić:

- ocenę stanu klinicznego w oparciu o rozpoznanie lekarskie,
- zaplanowanie postępowania fizjoterapeutycznego,
- realizacja wybranych zabiegów terapeutycznych

9. Ocenie podlegają:

1. określenie celu postępowania fizjoterapeutycznego
2. poziom wykonania zadania,
3. trafność w podejmowaniu decyzji,
4. komunikowanie się z pacjentem,
5. samodzielność działań organizacyjno- zabiegowych,
6. bezpieczeństwo pacjenta.

10. Uzyskana przez studenta suma punktów stanowi podstawę do uzyskania oceny z egzaminu praktycznego według następujących zasad:
1. 30 - 28 pkt. ocena: bardzo dobry
2. 27 – 25 pkt ocena: plus dobry
3. 24 – 22 pkt ocena: dobry
4. 21 – 19 pkt ocena: plus dostateczny
5. 18 – 16 pkt ocena: dostateczny
6. do 15 pkt ocena: niedostateczny
7. 0 pkt – popełnienie błędu krytycznego – ocena: niedostateczny

Popełnienie przez zdającego błędu krytycznego ( tj. takie wykonywanie zadania praktycznego, które może spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta lub jego życia) powoduje natychmiastowe przerwanie wykonywania zadania egzaminacyjnego.

11. Studenci przystępujący do egzaminu powinni posiadać odzież roboczą [mundurki, identyfikatory] i przybory pomiarowe [taśmy metryczne, goniometry].

12. Wszystkie niejasności, wątpliwości i zapytania student może kierować wyłącznie do Członków Komisji Egzaminacyjnej.

13. Dokumentację przebiegu egzaminu praktycznego stanowią:


A. Dokumentacja egzaminacyjna dla członków Komisji egzaminacyjnej:

▪ Regulamin egzaminu praktycznego
▪ Protokół losowania zadań egzaminacyjnych i oddziałów
▪ Arkusz obserwacji wykonania zadania egzaminacyjnego z fizjoterapii
▪ Protokół z egzaminu praktycznego z fizjoterapii
▪ Skala ocen


B. Dokumentacja egzaminacyjna dla studentów :

▪ Karta losowania zadania i oddziału
▪ Karta egzaminu praktycznego z fizjoterapii


14. Wyniki egzaminu praktycznego ogłaszane są w dniu egzaminu, po jego zakończeniu.

▪ Student, który nie zdał egzaminu (otrzymał ocenę niedostateczną), może na własną prośbę zdawać egzamin poprawkowy w terminie ustalonym przez Dziekana

▪ Student, który z ważnych, udokumentowanych powodów osobistych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może zdawać egzamin w terminie dodatkowym ustalonym przez Dziekana Wydziału Przyrodniczego.

15.Dziekan może, na wniosek studenta, zwolnić go z części praktycznej egzaminu dyplomowego na podstawie posiadanego przez niego dyplomu technika fizjoterapii.

16. W tym przypadku ocena z egzaminu praktycznego jest taka sama jak na dyplomie potwierdzającym posiadanie tytułu technika fizjoterapii