SYSTEM PUNKTÓW ECTS

Na podstawie Art.165 ust.1 Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. Kolegium Karkonoskie przystąpiło do przygotowania programów kształcenia w Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (The European Credit Transfer System) - ECTS. Decyzja ta wydana została Zarządzeniem Nr 03/2006 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 10 kwietnia 2006 roku. Zatwierdzenie programów nauczania na kierunkach studiów nastąpiło 30 czerwca 2007 roku (Zarządzenie Nr 01/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15 stycznia 2007 roku). Studenci, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2007/2008 zostali objęci systemem ECTS.

System ECTS jest przede wszystkim jako system akumulacji osiągnięć studenta w różnych okresach jego studiów, odbywanych zarówno na jego macierzystej uczelni jak i innych uczelniach w kraju i za granicą. System punktów ECTS dostarcza uniwersalnego sposobu pomiaru i oceny zdobytej przez studentów wiedzy.

Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym kursom na podstawie pracy, jaką musi wykonać student, aby je zaliczyć. Odzwierciedlają one pracę, jakiej wymaga każdy kurs w stosunku do całkowitej ilości pracy, jaką musi wykonać student, aby zaliczyć pełny rok akademicki studiów w danej uczelni. Punkty są zatem przyporządkowywane wykładom, ćwiczeniom, seminariom, laboratoriom, zajęciom praktycznym i praktyce zawodowej. Punkty ECTS są relatywnym a nie bezwzględnym miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta, ponieważ określają, jaka część z całości pracy wymaganej w danym roku akademickim przypada na określony kurs w programie.

W ramach ECTS ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom, na semestr zazwyczaj przypada po 30 punktów. Punkty przyporządkowuje się wszystkim nauczanym kursom kończącym się oceną. Wyjątkiem przyznawania punktów ECTS bez oceny jest praktyka zawodowa, która stanowi integralną część procesu kształcenia oraz pracy dyplomowej. Punkty ECTS przyznawane są studentom, dopiero po zaliczeniu kursów. Liczba punktów za dany przedmiot jest z góry ustalona i taka sama dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli.

Ramowy plan studiów każdego z kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Przyrodniczym zawiera wykaz przedmiotów obowiązkowych i do wyboru, wykaz egzaminów i innych obowiązków dydaktycznych oraz liczbę punktów ECTS, podaną dla każdej z dydaktycznych form, każdego przedmiotu. By uzyskać tytuł zawodowy licencjata należy osiągnąć (tak na studiach stacjonarnych jak i na niestacjonarnych) - 180 punktów ECTS dla kierunku fizjoterapia i wychowanie fizyczne oraz 210 punktów ECTS dla kierunku pielęgniarstwo w systemie stacjonarnym.

Pielęgniarstwo pomostowe nie podlega systemowi ECTS.

PUNKTY ECTS A WARUNKI WPISU NA KOLEJNY SEMESTR
Zgodnie z ust. 1 § 13 Regulaminu studiów KK, student uzyskuje prawo do wpisu na kolejny semestr, jeżeli łączna liczba zgromadzonych punktów jest nie mniejsza od liczby m x 30, gdzie m oznacza numer semestru poprzedzającego.

GDY ZABRAKNIE PUNKTÓW...
Nie zawsze udaje się zaliczyć czy zdać wszystkie przedmioty. W związku z tym, dla każdego kierunku studiów Rada Wydziału Przyrodniczego Uchwałą nr 44/2009 określiła wielkość dopuszczalnego deficytu punktów po danym semestrze, czyli taką liczbę brakujących punktów w stosunku do obowiązkowych m x 30, która będzie jeszcze dawała prawo do wpisu na następny semestr.

DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO KAŻDYM SEMESTRZE STUDIÓW,
WARUNKUJĄCY UZYSKANIE PRAWA DO WPISU NA KOLEJNY SEMESTR

KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO
 

 

SEMESTR
1
2
3
4
5
6
7
Całkowita liczba punktów po semestrze
30
60
90
120
150
180
210
Deficyt semestralny (Ds.)
5
13
13
13
13
10
0
Minimalna liczba punktów ECTS po sem.
25
47
77
107
137
170
210
 
KIERUNEK – FIZJOTERAPIA
 

 

SEMESTR
1
2
3
4
5
6
Całkowita liczba punktów po semestrze
30
60
90
120
150
180
Deficyt całkowity
5
13
13
13
10
0
Minimalna liczba punktów ECTS po sem.
25
47
77
107
137
180
 
KIERUNEK – WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

SEMESTR
1
2
3
4
5
6
Całkowita liczba punktów po semestrze
30
60
90
120
150
180
Deficyt całkowity
6
13
13
13
10
0
Minimalna liczba punktów ECTS po sem.
24
47
77
107
137
180