Sylwetka zawodowa absolwenta WF

Absolwent studiów zawodowych na kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje tytuł licencjata. Powinien dysponować niezbędną wiedzą biologiczną, społeczną oraz umiejętnościami umożliwiającymi kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami pedagogicznymi na osobowość oraz przygotowanie do pracy zawodowej jako nauczyciela wychowania fizycznego, organizatora turystyki i rekreacji, lidera edukacji zdrowotnej. Poza gruntowną znajomością metod diagnozy i prognozy wymaga to umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantujących efektywną realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki młodzieży szkolnej, promocji zdrowia.

Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe (kluby sportowe) i placówki kultury fizycznej, gabinety odnowy biologicznej.
Przy formułowaniu koncepcji kształcenia w Kolegium Karkonoskim, na kierunku wychowanie fizyczne scharakteryzowano sylwetkę nie tylko przyszłego nauczyciela wychowania fizycznego, lecz także organizatora turystyki i rekreacji, animatora działań prozdrowotnych w szkole i środowisku, specjalisty odnowy biologicznej. Absolwent kierunku wychowanie fizyczne jest także wychowawcą – przewodnikiem dla młodzieży, z którą wspólnie odkrywa, poznaje i kształtuje zachowania prozdrowotne. Potrafi, zmieniając swojego ucznia, wzbudzić w nim zamiłowanie do ruchu w każdej jego formie.

Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu nauk przyrodniczych, humanistycznych i społecznych oraz opanowaniu nauczania ruchu i usprawniania ciała, absolwent posiada kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb wychowanków w zakresie somatyczno – motorycznego rozwoju oraz przygotowania ich do dbałości o zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała po zakończeniu edukacji.

Jako nauczyciel, absolwent kierunku wychowanie fizyczne musi umieć poszukiwać i wykorzystywać informacje, obserwować, analizować i oceniać rzeczywiste sytuacje; musi potrafić porozumiewać się z dziećmi i jasno formułować własne myśli. Przy podejmowaniu decyzji stosuje zasady bezpieczeństwa, ma wyobraźnię, otwarty umysł i wiarę we własne siły. Potrafi wdrożyć działania ratownicze minimalizując skutki zagrożenia zdrowotnego. Umie pracować z zespołem i uwzględniać opinie innych (w tym uczniów). Autorytet nauczyciela – wychowawcy buduje własnym przykładem, poprzez systematyczny rozwój osobowości dążąc do określonego celu poprzez wysiłek, pokonując własne słabości.