‹ powrót

Struktura organizacyjna Wydziału Przyrodniczego

Wydział Przyrodniczy prowadzi studia pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

- Fizjoterapia
- Pielęgniarstwo – studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne tzw. „pomostowe”.
- Wychowanie fizyczne

Wydziałem kieruje dziekan, który sprawuje swoje funkcje przy pomocy prodziekana oraz kierowników zakładów.
Dziekan wydziału sprawuje bezpośredni nadzór nad: dziekanatem wydziału, pracownikami inżynieryjno-technicznymi wydziału w zakresie organizacji i kontroli pracy.
W ramach Wydziału, jako jednostki organizacyjne funkcjonują Zakłady, którymi bezpośrednio kierują Kierownicy Zakładów.

Na Wydziale Przyrodniczym pracują:
- Zakład Fizjoterapii
- Zakład Pielęgniarstwa
- Zakład Wychowania Fizycznego.

Dziekan wydziału sprawuje nadzór nad zakładem tego wydziału za pośrednictwem kierownika.